Kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018

Thứ năm - 29/06/2017 23:59
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH II
 
                     Số       /KH-MNBMII
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Bình Minh, ngày       tháng  6  năm 2017

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2017 – 2018

 
Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ Công văn số 723/SGD&ĐT-QLT ngày 21/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017–2018;
Căn cứ Kế hoạch số 266/KH-PGD&ĐT ngày 12/05/2017 của phòng GD&ĐT Thanh Oai về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2017 – 2018;
Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên. Kết quả điều tra trẻ trên địa bàn.
Trường mầm non Bình Minh II xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018  cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Thực hiện nghiêm túc quy định: Tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo công bằng, khách quan, tạo thuận lợi cho phụ huynh học sinh. Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh ở các độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp đã được phê duyệt của UBND huyện và phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai.
Điều tra chính xác số trẻ từng độ tuổi trên địa bàn, đảm bảo đủ chỗ cho học sinh. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
Tiếp tục thực hiện chủ trương "Ba tăng, ba giảm" (ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các lớp học; ba giảm: giảm số học sinh học trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp..)
Huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp để thực hiện phổ cập trẻ 5 tuổi; 98% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp; 35% trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp; 65% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi Mầm non ra lớp.
II. NỘI DUNG:
1.     Phương thức và đối tượng tuyển sinh:
Thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định.
Phối hợp với UBND xã trong công tác tuyển sinh và tuyên truyền sâu rộng đến các thôn về chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ hiểu rõ, đưa trẻ đến trường theo đúng độ tuổi. Trường hợp số trẻ đăng ký tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi,  trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao.
2.     Độ tuổi tuyển sinh:
Các cháu trong độ tuổi quy định (sinh năm 2012, 2013, 2014, 2015) hiện đang sinh sống cùng cha mẹ trên địa bàn phân tuyến tuyển sinh và có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, lưu trú  trên địa bàn (4 thôn Chua, Quyech, Đìa, Dộc thuộc xã Bình Minh).
3.     Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn xin học  (Theo mẫu)
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (Kèm theo bản chính để đối chiếu)
- Bản photo sổ hộ khẩu (Không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã Bình Minh.
 4. Thời gian tuyển sinh:
Tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 22/6/2017
Tuyển sinh trực tiếp:
Đợt 1: Từ 3/7/2017 đến hết ngày 15/7/2017
Ngày 3/7/2017 đón tiếp phụ huynh có hộ khẩu thường trú tại thôn Đìa
Ngày 4/7/2017 đón tiếp phụ huynh có hộ khẩu thường trú tại thôn Dộc
Ngày 5/7/2017 đón tiếp phụ huynh có hộ khẩu thường trú tại thôn Chua
Ngày 7/7/2017 đón tiếp phụ huynh có hộ khẩu thường trú tại thôn Quyech
Từ 8/7/2017 đến hết ngày 15/7/2017 đón tiếp phụ huynh còn lại của 4 thôn Chua, Quyech, Đìa, Dộc xã Bình Minh (tuyển sinh đúng tuyến nếu chưa đủ chỉ tiêu thì ngày 16/7/2017 nhà trường nộp báo cáo và lập tờ trình về phòng xin đề nghị tuyến sinh trái tuyến vào đợt 2).
Đợt 2: Từ 18/7/2017 đến 20/7/2017. Tuyển sinh bổ sung cho đủ chỉ tiêu.
5. Chỉ tiêu tuyển sinh:  
Tổng nhà trẻ và mẫu giáo: 61 cháu    Trong đó:  5 tuổi: 0 cháu;
                                                         4 tuổi: 1 cháu;
                                                         3 tuổi: 5 cháu:
                                                         Nhà trẻ: 55 cháu. 
III. HỒ SƠ TUYỂN SINH.
Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh
Kế hoạch tuyển sinh của trường         (Theo mẫu của Sở Giáo dục và Đào tạo)
Báo cáo nhanh thực hiện kế hoạch tuyển sinh (Theo mẫu của Sở Giáo dục và Đào tạo)
Biên bản xét tuyển (Theo mẫu của Bộ giáo dục và Đào tạo)
Danh sách ứng dự tuyển (Theo mẫu của Bộ giáo dục và Đào tạo)
Danh sách học sinh được tuyển ((Theo mẫu của Bộ giáo dục và Đào tạo)
Báo cáo tổng kết thực hiện công tác tuyển sinh (Theo mẫu của Sở giáo dục và Đào tạo)
Tờ trình tuyển sinh bổ sung (nếu có)
Hồ sơ tuyển sinh được lập thành 2 bộ (1 bộ lưu tại trường, 1 bộ nộp về phòng giáo dục theo cấp học)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phân công trách nhiệm:
a. Ban giám hiệu:
Chủ động phối hợp với UBND xã trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018 báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo. Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Phòng GD&ĐT tổ chức hướng dẫn.
Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định; Chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh.
Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất để triển khai tuyển sinh trực tuyến.
Chuẩn bị hồ sơ văn bản về công tác tuyển sinh.
Phối hợp với UBND xã Bình Minh làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh về công tác tuyển sinh.
Tổ chức hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên trong ban tuyển sinh.
Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường trình phòng Giáo dục ra quyết định.  Hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh
b. Hội đồng tuyển sinh:
Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh đảm bảo khách quan, công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu giao.
Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh….. trong giấy khai sinh, hộ khẩu, đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, hộ khẩu. Nếu thấy đã trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra, khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu”, sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận.
Trong thời gian tuyển sinh không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.
Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh đăng ký nhập học.
Kết thúc tuyển sinh Hội đồng tuyển sinh lập danh sách học sinh đã tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã và Phòng GD&ĐT
2. Chế độ báo cáo
Thư  ký hội đồng tuyển sinh tổng hợp kết quả có trách nhiệm báo cáo tình hình tuyển sinh cụ thể tới Hiệu trưởng vào 16h30 hàng ngày. 
Ngày 18/7/2017 nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh (qua mạng theo cấp học).
Ngày 24/7/2017 nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh về phòng GD&ĐT theo cấp học (kèm theo hồ sơ tuyển sinh)
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018, trường Mầm non Bình Minh II. Đề nghị Hội đồng tuyển sinh triển khai nghiêm túc theo đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc cần báo cáo kịp thời với Ban giám hiệu để xin ý kiến chỉ đạo.
Nơi nhận:
  - Phòng GD&ĐT huyện (để trình phê duyệt)
  - UBND xã (đề phối hợp)
  - Lưu VT
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Bùi Thị Hoàng Yến
 

Tác giả bài viết: Bùi Thị Hoàng Yến

Nguồn tin: trường mầm non Bình Minh II

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

393/PGDĐT

Phòng, chống dịch covid 19 trong tình hình mới

Thời gian đăng: 29/07/2020

lượt xem: 13 | lượt tải:0

1187/SGDĐT-VP

TB cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 22/4/2020

Thời gian đăng: 16/04/2020

lượt xem: 63 | lượt tải:0

779-SGDĐT-CTTT

Thông báo HS tiếp tục nghỉ học tới hết ngày 29/3/2020 để phòng chống dịch covid 19.

Thời gian đăng: 13/03/2020

lượt xem: 84 | lượt tải:35

TB 689/SGDĐT-VP

Thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết 15/3/2020

Thời gian đăng: 07/03/2020

lượt xem: 84 | lượt tải:0

SGD

Thông báo HS tiếp tục nghỉ học tới hết ngày 8/3/2020 để phòng chống dịch covid 19.

Thời gian đăng: 28/02/2020

lượt xem: 87 | lượt tải:38

03-KH/CB

Kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2020

Thời gian đăng: 23/03/2020

lượt xem: 181 | lượt tải:67

02-KH/CB

Kế hoạch hoạt động của chi bộ năm 2020

Thời gian đăng: 23/03/2020

lượt xem: 88 | lượt tải:0

SGD

Công văn tiếp tục cho HS nghỉ học để phòng chống dịch covid 2019

Thời gian đăng: 22/02/2020

lượt xem: 106 | lượt tải:44

01/QC-CB

Quy chế hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thời gian đăng: 23/03/2020

lượt xem: 76 | lượt tải:0

PGD

Thông báo khẩn Về việc thống kê số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh và phụ huynh học sinh đã đến vùng dịch Vĩnh Phúc

Thời gian đăng: 15/02/2020

lượt xem: 96 | lượt tải:0
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây