khám phá khoa học

Thứ sáu - 23/12/2016 04:45

 
 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH OAI

 

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH II
 
 
 
 

GIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

 
 
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
KHÁM PHÁ KHOA HỌC
 
Chủ đề: Động vật nuôi trong gia đình
Đề tài: Tìm hiểu về con gà, con vịt
Đối tượng: Mẫu giáo nhỡ
Số lượng: 25 – 30 trẻ
Thời gian :25 – 30 phút
Người dạy:  Lưu Thị Lý
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KHÁM PHÁ KHOA HỌC
Chủ đề: Động vật nuôi trong gia đình
Đề tài: Tìm hiểu về động vật nuôi trong gia đình.
Đối tượng: Mẫu giáo nhỡ
Số lượng: 25 – 30 trẻ
Thời gian :25 – 30 phút
Người dạy:  Lưu Thị Lý
I. Mục đích, yêu cầu.
1) Kiến thức.
- Trẻ biết tên gọi các con vật nuôi trong gia đình: Con gà, con vịt.
- Trẻ biết một số đặc điểm đặc trưng  và lợi ích của con mèo, con vịt.
+ Con gà: Là động vật nuôi trong gia đình nuôi lấy thịt và gà mái đẻ trứng.Có 2 chân, có mào, có 2 cánh, có lông, thức ăn: ngô, thóc, gạo 
+ Con vịt: Có 2 chân, chân có màng, lông không thấm nước, bơi được dưới nước, có mỏ, có cánh
 - Trẻ biết so s¸nh ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c nhau vµ gièng nhau gi÷a c¸c con vËt.

 - Trẻ biết ®­îc cách sinh sản, thøc ¨n cña con gà, vịt.

 2) Kỹ năng.
 - Trẻ kể tên được các con vật sống trong gia đình
 - Trẻ nói được một số đặc điểm của các con gà, vịt
 - Trẻ hợp tác cùng các bạn, hoạt động theo nhóm chơi của mình, 
 3) Giáo dục.
- Trẻ thích khám phá thuốc kích dục nữ, yêu quý, chăm sóc các con vật nuôi gia đình.
  - Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động
 II) Chuẩn bị.
- Đồ dùng của cô: 
Tranh các con vật nuôi trong gia đình: Con gà, con vịt.
Giá để tranh, que chỉ.
- Đồ dùng của trẻ: 
Mũ gà, vịt.
Tranh vẽ gà vịt và thức ăn
- Địa điểm
Trong phòng học, trẻ ngồi theo hình chữ U
III) Cách tiến hành.
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
I/ Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Cô và trẻ hát bài “gà trống, mèo con và cún con”
- Cô vừa cho chúng mình hát bài hát gì?
- Trong bài hát có nhắc đến những con vật gì?
- Chúng mình thường thấy những con vật đó được nuôi ở đâu nhỉ?
- À đúng rồi, những con vật đó là những động vật được nuôi trong gia đình đấy. Hôm nay cô sẽ cho chúng mình tìm hiểu về một số con vật nuôi trong gia đình nhé! 
II) Phương pháp và hình thức tổ chức.
1. Tìm hiểu các con vật sống trong gia đình
a) Tìm hiểu con gà
- Cô có một câu đố rất hay, chúng mình chú ý lắng nghe nhé!
 Đầu đội mũ đỏ
 Chân đi giày vàng
 Cất giọng vang vang
 Giục trời mau sáng
 Đố là con gì?
- Có nhà bạn nào nuôi gà không?
Thế các con biết con gà có những bộ phận nào? 
À! Cô thấy các bạn lớp mình đã đưa ra rất nhiều ý kiến, để biết các bạn trả lời đúng hay không chúng mình cùng quan sát bức tranh của cô nhé!
Các con thấy con gà có màu sắc như thế nào? có các bộ phận nào?
+ Đầu gà. 

+ µ con gµ trèng cã c¸i mµo nh­ thÕ nào, màu gì?

+ Gµ cã mÊy m¾t.

+ thÕ cßn c¸i má cña con gµ trèng nh­ thÕ nµo?

+ Má gµ nhän dïng ®Ó lµm g×?

+ B¹n nµo cho c« biÕt con gµ cã mÊy c¸i ch©n? móng chân gà như thế nào?

+ V× sao mãng ch©n gµ l¹i nhän?

+ Mình gµ có gì ? Đuôi gà như thế nào?

Cô đố chúng mình biết gà ăn gì nhỉ?
- Ngoài gà trống ra còn có con gà gì?
- Các con có biết con gà mái kêu như nào không?
- Chúng mình cùng bắt chiếc tiếng kêu của gà mái còn gà trống kêu như thế nào!
- Thế gà là động vật đẻ con hay đẻ trứng nhỉ?
- Chúng mình đã được ăn trứng gà bao giờ chưa?
 => Gà là động vật nuôi trong gia đình, nuôi để lấy thịt và là động vật đẻ trứng, có 2 chân, có mào, có 2 cánh,. Gà thuộc nhóm gia cầm.
Giáo dục: các con nhớ phải chăm sóc và yêu quý các động vật nhé.
b) Tìm hiểu con vịt
- Cô còn biết một con vật nuôi trong gia đình nữa đấy, các con chú ý lắng nghe xem đây là tiếng kêu của con vật gì nhé!
 Cô đố chúng mình biết đó là tiếng kêu con gì?
- Chúng mình đã thấy vịt bao giờ chưa?
- Ai biết gì về con vịt giới thiệu cho cô và các bạn biết nào?

C« cã bức tranh con g× ®©y?

- Chóng m×nh cïng quan s¸t con vÞt vµ cã nhËn xÐt g× vÒ con vÞt nµo?

- Đầu vịt to dài.

+ C¸c con cïng nh×n xem má vÞt nh­ thÕ nµo?

+ V× sao má vÞt l¹i dÑt vµ dµi kh«ng?

- V× vÞt kiÕm ¨n d­íi n­íc nªn má vÞt ph¶i dÑt míi mß vµ lÊy ®­îc thøc ¨n ®Êy.

- Mình vịt dài.

+ C¸c con thÊy l«ng vÞt nh­ thÕ nµo?

+ l«ng vÞt rÊt m­ît vµ kh«ng thÊm n­íc v× vËy khi vÞt b¬i d­íi n­íc kh«ng bÞ thÊm n­íc.

- Vịt có mấy cánh?

- Đuôi vịt như thế nào?

 + VÞt cã mÊy ch©n?

+ C¸c con cã biÕt v× sao vÞt l¹i b¬i ®­îc d­íi n­íc kh«ng?

 + §óng råi, V× ë gi÷a c¸c ngãn ch©n vÞt cã líp mµng nªn  bµn ch©n vÞt nh­ m¸i chÌo gióp vÞt b¬i ®­îc ë d­íi n­íc.

+ B¹n nµo biÕt thøc ¨n cña vÞt lµ g× nµo?

+ C¸c con cã biÕt con vÞt ®Î trứng hay đẻ con.

+  §óng råi con vÞt còng ®Î trøng, khi trøng ®­îc Êp sÏ në ra nh÷ng chó vÞt con ®Êy.

=> Vịt là một loài động vật nuôi lấy thị, là động vật đẻ trứng, vịt có 2 chân, chân có màng, lông không thấm nước, vịt bơi được dưới nước đấy, vịt thuộc nhóm gia cầm.
Cô vừa cho chúng mình khám phá những con vật gì nhỉ, ai nhớ nào?
 => Gà, vịt đều được nuôi ở trong gia đình, đều được con người chăm sóc, bảo vệ nên chúng được gọi là động vật nuôi trong nhà đấy.
Ngoài những con vật trên thì ai biết còn có con vật nào khác cũng được nuôi trong gia đình?
Cô kể tên kết hợp xem băng hình về một số con vật nuôi trong gia đình cho trẻ xem.
2) Hoạt động củng cố
Trò chơi 1: Tìm đúng thức ăn cho gà, vịt
Cách chơi: cô đã chuẩn bị có rất nhiều thức ăn của các con vật như thóc; cây cỏ nhỏ và các sinh vật nhỏ dưới nước. Nhiệm vụ của các con phải đóng giả những chú gà, vịt đi kiếm ăn và bật qua vật cản phải tìm đúng nơi gà, vịt hay kiếm ăn .
Cô cho trẻ chơi 2 lần rồi cho trẻ đổi mũ với nhau
Sau mỗi lần chơi cô cùng trẻ kiểm tra kết quả 
Trò chơi 2: “Nhanh và đúng” Cách chơi: Chia lớp thành ba đội. 

Cô đã chuẩn bị cho mỗi đội 1 bức tranh có con gà, vịt và một số thức ăn cho gà và vịt, nhiệm vụ của các con tìm và nối đúng thức ăn cho gà và vịt

Luật chơi: Đội nào nối đúng và nhanh nhất sẽ thắng. 
Thời gian là một bản nhạc
Kết thúc: Cô kiểm tra kết quả trẻ chơi
III: Kết thúc
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ
 
- Trẻ hát
 
- Trẻ trả lời
- Được nuôi ở trong nhà ạ.
 
 
 
 
 
 
 
- Trẻ trả lời
 
 
- Trẻ trả lời
 
 
 
 
 
 
Trẻ trả lời
 
 
Trẻ trả lời
 
 
- Trẻ trả lời
 
 
 
- Trẻ trả lời
 
 
 
- Trẻ trả lời
 
 - Trẻ trả lời
 
Trẻ trả lời
 
 
Trẻ trả lời
 
 
 
 
 
Trẻ trả lời
 
Trẻ trả lời
 
con vịt ạ
 
Trẻ trả lời
 
Trẻ trả lời
 
 
- Trẻ trả lời
 
 
- Trẻ trả lời
 
 
 
- Trẻ trả lời
 
 
 
 
 
 
Trẻ trả lời
 
 
 
 
 - Trẻ trả lời
 
 
 
 
trẻ chơi
 
 
 
 
- Trẻ trả lời
 
 
trẻ chơi  
 

Tác giả bài viết: Lưu Thị Lý

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

393/PGDĐT

Phòng, chống dịch covid 19 trong tình hình mới

Thời gian đăng: 29/07/2020

lượt xem: 13 | lượt tải:0

1187/SGDĐT-VP

TB cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 22/4/2020

Thời gian đăng: 16/04/2020

lượt xem: 63 | lượt tải:0

779-SGDĐT-CTTT

Thông báo HS tiếp tục nghỉ học tới hết ngày 29/3/2020 để phòng chống dịch covid 19.

Thời gian đăng: 13/03/2020

lượt xem: 84 | lượt tải:35

TB 689/SGDĐT-VP

Thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết 15/3/2020

Thời gian đăng: 07/03/2020

lượt xem: 84 | lượt tải:0

SGD

Thông báo HS tiếp tục nghỉ học tới hết ngày 8/3/2020 để phòng chống dịch covid 19.

Thời gian đăng: 28/02/2020

lượt xem: 87 | lượt tải:38

03-KH/CB

Kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2020

Thời gian đăng: 23/03/2020

lượt xem: 181 | lượt tải:67

02-KH/CB

Kế hoạch hoạt động của chi bộ năm 2020

Thời gian đăng: 23/03/2020

lượt xem: 88 | lượt tải:0

SGD

Công văn tiếp tục cho HS nghỉ học để phòng chống dịch covid 2019

Thời gian đăng: 22/02/2020

lượt xem: 106 | lượt tải:44

01/QC-CB

Quy chế hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thời gian đăng: 23/03/2020

lượt xem: 76 | lượt tải:0

PGD

Thông báo khẩn Về việc thống kê số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh và phụ huynh học sinh đã đến vùng dịch Vĩnh Phúc

Thời gian đăng: 15/02/2020

lượt xem: 96 | lượt tải:0
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây