sang kiến kinh nghiệm năm 2017

Thứ ba - 18/04/2017 22:46
sang kiến kinh nghiệm năm 2017
 
 
 
 
PHÂN LOẠI LĨNH VỰC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THEO CẤP HỌC
PHỤ LỤC 1
(Theo phân loại dùng cho phần mềm quản lý SKKN của Sở GD&ĐT Hà Nội)
STT TÊN LĨNH VỰC STT TÊN LĨNH VỰC
CẤP MẦM NON
1 Quản lý    
2 Chăm sóc nuôi dưỡng 4 Giáo dục mẫu giáo
3 Giáo dục nhà trẻ 5 Lĩnh vực khác
CẤP TIỂU HỌC
1 Tiếng việt 11 Thể dục
2 Toán 12 Tin học
3 Đạo đức 13 Giáo dục tập thể
4 Tự nhiên xã hội 14 Chủ nhiệm
5 Khoa học 15 Quản lý
6 Lịch sử và Địa lý 16 Công tác Đoàn, Đội
7 Âm nhạc 17 Thanh tra
8 Mỹ thuật 18 Công đoàn
9 Thủ công 19 Thư viện
10 Kỹ thuật 20 Nhân viên
22 Ngoại ngữ 21 Lĩnh vực khác
CẤP THCS
1 Ngữ văn 13 Ngoại ngữ
2 Toán 14 Tin học
3 Giáo dục công dân 15 Giáo dục tập thể
4 Vật lý 16 Chủ nhiệm
5 Hoá học 17 Giáo dục hướng nghiệp
6 Sinh học 18 Quản lý
7 Lịch sử 19 Công tác Đoàn, Đội
8 Địa lý 20 Thanh tra
9 Âm nhạc 21 Công đoàn
10 Mỹ thuật 22 Nhân viên
11 Công nghệ 23 Thư viện
12 Thể dục 24 Lĩnh vực khác
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
        Cán bộ quản lý, chuyên viên, nhân viên Phòng giáo dục và Đào tạo viết SKKN áp dụng cho môn học/lĩnh vực của cấp học nào thì phân loại vào môn học hoặc lĩnh vực của cấp học đó. Nếu SKKN có nội dung chung cho nhiều cấp học thì xếp vào cấp học cao nhất.
 

 

PHỤ LỤC 2
 MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SKKN:
 
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
Đơn vị………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                Số:……/BC-…..                                         ……….., ngày….. tháng 4 năm  2017
                                                                    
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SKKN
NĂM HỌC 2016-2017
I. Đặc điểm tình hình:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Quá trình thực hiện:
Nêu các căn cứ thực hiện……
Nêu quá trình triển khai hoạt động SKKN của đơn vị trong năm học 2016 - 2017: Hướng dẫn lựa chọn, đăng ký, viết SKKN; thẩm định của các tổ chuyên môn, công tác chấm và phổ biến những SKKN của năm học trước có hiệu quả cao.
II. Số liệu thống kê:
Bảng 1: Kết quả chấm SKKN của đơn vị
Tổng số cán bộ, GV, NV Tổng số SKKN Loại A
 
Loại B
 
Loại C
 
Không xếp loại
 
Số lượng (SL) SL SL % SL % SL % SL %
                   
         Bảng 2: Hoạt động phổ biến, ứng dụng  SKKN
TT Tên SKKN đã được phổ biến và ứng dụng Lĩnh vực Đối tượng tham gia Số lượng người tham gia
         
 
III. Đánh giá chung:                                                                          
      1. Ưu điểm:………………………………………………………………………
      2. Hạn chế:……………………………………………………………………….
                                                                                                
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
  - Lưu:  VT, (……).
HIỆU TRƯỞNG
 

…………………………….

 

PHỤ LỤC 3
 
 
 
 

MẪU NHÃN BÊN NGOÀI GÓI SKKN
a. Của từng  cấp học  và từng môn/lĩnh vực
TÊN ĐƠN VỊ……………….
CẤP HỌC...............................
 MÔN hoặc LĨNH VỰC:
SỐ LƯỢNG SKKN:
b. Nhãn chung của cả đơn vị
TÊN ĐƠN VỊ……………….
TỔNG SỐ SKKN:  
 
 
Ghi chú: Chỉ gửi 01 bản SKKN về Phòng GD&ĐT

PHỤ LỤC 4
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
Đơn vị………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
 
Tác giả :................................................................................................................................................
Đơn vị :.................................................................................................................................................
Tên SKKN :..........................................................................................................................................                   
Môn (hoặc Lĩnh vực):........................................................................................................................
 
TT Nội dung Điểm Nhận xét
I Điểm hình thức (2 điểm)    
I.1 Trình bày đúng qui định (Văn bản SKKN được in (font unicode, cỡ chữ 14, dãn dòng 1.2, đóng quyển (đóng bìa, dán gáy,...) (1 điểm).    
I.2 Kết cấu hợp lý: Gồm 3 phần chính (đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết luận và khuyến nghị) (1 điểm).    
II Điểm nội dung (18 điểm)    
II.1 Đặt vấn đề (2 điểm)
      Nêu lý do chọn vấn đề mang tính cấp thiết;
      Nói rõ thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và ứng dụng;
      Có số liệu khảo sát trước khi thực hiện giải pháp.
   
II.2 Giải quyết vấn đề (14 điểm)
Nêu tên SKKN, tên các giải pháp phù hợp với nội hàm (2 điểm);
Nói rõ tác dụng của từng giải pháp ( 2 điểm);
Cách làm của mỗi giải pháp thể hiện tính mới, tính sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của mỗi đơn vị và đối tượng nghiên cứu, áp dụng. Có thể áp dụng được ở nhiều  đơn vị (6 điểm).
Nội dung đảm bảo tính khoa học, chính xác (2 điểm).
    Có minh chứng chứng minh tính hiệu quả bằng các nội dung xác định (2 điểm).
 
   
II.3 Kết luận và khuyến nghị (2 điểm)
     Khẳng định được hiệu quả mà SKKN mang lại ( có số liệu so sánh cụ thể ).
    Khuyến nghị và đề xuất với các cấp quản lý về các vấn đề có liên quan đến áp dụng và phổ biến SKKN.
   
  TỔNG ĐIỂM    
 
Đánh giá của Ban chấm (Ghi tóm tắt những đánh giá chính):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................       
................................................................................................................................................................
                                                                                                           Xếp loại :...............
 
(Xếp loại A: Từ 17 đến 20 điểm
 Xếp loại B : Từ 14 đến <17 điểm
 Xếp loại C : Từ 10 đến <14 điểm
 Không xếp loại:  < 10 điểm)                                         
                                                                                            Ngày        tháng      năm 2017
 Người chấm 1                     Người chấm 2                              Trưởng Ban chấm     
(Ký, ghi rõ họ tên)             (Ký, ghi rõ họ tên)              

MẪU BÌA BẢN SKKN
Text Box: PHỤ LỤC 5
         
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI
TRƯỜNG…………………………….
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
 
 
 
TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
(Yêu cầu viết ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm SKKN đề cập,
độ dài không quá 30 từ)
 
 
 
 
Người thực hiện:……………………………………………..
Chức vụ:………………………………………………………..
Đơn vị công tác:……………………………………………….
…………………………………………………………………
 
 
Lĩnh vực/ Môn: ……………………………………………
(Ghi lĩnh vực/ môn học theo bảng phân loại SKKN)
Cấp học:
 
 
 
NĂM HỌC 2016-2017
 
                                   
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Lê Thị Thanh Thùy

Nguồn tin: Phòng giáo dục huyện Thanh Oai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

393/PGDĐT

Phòng, chống dịch covid 19 trong tình hình mới

Thời gian đăng: 29/07/2020

lượt xem: 13 | lượt tải:0

1187/SGDĐT-VP

TB cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 22/4/2020

Thời gian đăng: 16/04/2020

lượt xem: 63 | lượt tải:0

779-SGDĐT-CTTT

Thông báo HS tiếp tục nghỉ học tới hết ngày 29/3/2020 để phòng chống dịch covid 19.

Thời gian đăng: 13/03/2020

lượt xem: 84 | lượt tải:35

TB 689/SGDĐT-VP

Thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết 15/3/2020

Thời gian đăng: 07/03/2020

lượt xem: 84 | lượt tải:0

SGD

Thông báo HS tiếp tục nghỉ học tới hết ngày 8/3/2020 để phòng chống dịch covid 19.

Thời gian đăng: 28/02/2020

lượt xem: 87 | lượt tải:38

03-KH/CB

Kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2020

Thời gian đăng: 23/03/2020

lượt xem: 181 | lượt tải:67

02-KH/CB

Kế hoạch hoạt động của chi bộ năm 2020

Thời gian đăng: 23/03/2020

lượt xem: 88 | lượt tải:0

SGD

Công văn tiếp tục cho HS nghỉ học để phòng chống dịch covid 2019

Thời gian đăng: 22/02/2020

lượt xem: 106 | lượt tải:44

01/QC-CB

Quy chế hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thời gian đăng: 23/03/2020

lượt xem: 76 | lượt tải:0

PGD

Thông báo khẩn Về việc thống kê số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh và phụ huynh học sinh đã đến vùng dịch Vĩnh Phúc

Thời gian đăng: 15/02/2020

lượt xem: 96 | lượt tải:0
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây