QUY CHẾ Hoạt động của chi bộ trường Mầm non Bình Minh II nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thứ hai - 23/03/2020 09:49
QUY CHẾ  Hoạt động của chi bộ trường Mầm non Bình Minh II  nhiệm kỳ 2020 - 2022
ĐẢNG ỦY XÃ BÌNH MINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ MẦM NON BÌNH MINH II
 
Số        /QC-CB Bình Minh, ngày 5 tháng 2  năm 2020QUY CHẾ
Hoạt động của chi bộ trường Mầm non Bình Minh II
 nhiệm kỳ 2020 - 2022

 
 
 

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường Mầm non Bình Minh II nhiệm kỳ 2020-2022 ngày 07/02/2020;
Căn cứ quyết định số 121-QĐ/ĐU của Đảng ủy xã Bình Minh ngày 18 tháng 02 năm 2020 về việc công nhận Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2020 - 2022;
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Bình Minh.
Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và hiệu quả, Chi bộ trường mầm non Bình Minh II xây dựng Quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2022 như sau:
CHƯƠNG I
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA CHI BỘ
I. CHỨC NĂNG.
Điều 1.
Chi bộ nhà trường là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của đơn vị; hoàn thành tốt nhiệm vụ từng năm học theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai; xây dựng Chi bộ và đơn vị vững mạnh.
II. NHIỆM VỤ.
Điều 2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
1. Lãnh đạo Cán bộ, Đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các hoạt động chuyên môn theo nhiệm vụ năm học được giao.
2. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của đơn vị, phát huy quyền làm chủ của Cán bộ, Đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác, nhất là những tiêu cực trong công tác thi đua, việc thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn trong nhà trường. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; và tư tưởng “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của đơn vị.
Điều 3. Lãnh đạo công tác tư tưởng:
1. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, Đảng viên và quần chúng; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong Chi bộ, nhà trường; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Cán bộ, Đảng viên, quần chúng để kịp thời giải quyết thỏa đáng.
2. Phổ biến, quán triệt để Cán bộ, Đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của đơn vị, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, giáo viên và Đảng viên.
3. Lãnh đạo Cán bộ, Đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, độc đoán, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của Cán bộ, Đảng viên.
Điều 4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ:
1. Cấp ủy lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và Quy chế hoạt động của đơn vị.
2. Cấp ủy lãnh đạo xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng.
          3. Cấp ủy đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của đơn vị thuộc thẩm quyền của cấp trên.

Điều 5. Lãnh đạo các đoàn thể:
1. Lãnh đạo các đoàn thể trong đơn vị xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và Điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của Cán bộ, Đảng viên và quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
2. Lãnh đạo các đoàn thể và Cán bộ, Đảng viên, quần chúng trong đơn vị tham gia xây dựng và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị.
Điều 6. Xây dựng tổ chức Đảng.
1. Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ Đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong đơn vị. Thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.
2. Giáo dục, rèn luyện đội ngũ Đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và mọi mặt.
3. Cấp ủy xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý Đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những Cán bộ, Đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những Cán bộ, Đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4. Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển Đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.
          5. Xây dựng Cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được Đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Bí thư Cấp ủy phải là cán bộ tiêu biểu của Chi bộ, đoàn kết, tập hợp được Cán bộ, Đảng viên và quần chúng.
          6. Cấp ủy thường xuyên kiểm tra tổ chức Đảng và Đảng viên chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm. Định kỳ hằng năm, Cấp ủy tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức Đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của Cán bộ, Đảng viên.

III. QUAN HỆ CỦA CHI BỘ VỚI THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ VÀ CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN.
Điều 7. Đối với chính quyền (Ban giám hiệu):
Chi bộ thực hiện sự lãnh đạo đối với chính quyền bằng chủ trương Nghị quyết và các biện pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, an ninh trật tự của đơn vị.
Xây dựng bộ máy chính quyền, tạo mọi điều kiện để chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo chuyên môn. Ban giám hiệu thực hiện chế độ báo cáo tình hình giáo dục các mặt hoạt động của nhà trường với Chi bộ Đảng.
Ban giám hiệu có trách nhiệm thể chế hóa Nghị quyết Chi bộ thành nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện và đạt hiệu quả cao
Điều 8. Đối với tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội chữ thập đỏ:
Chi bộ thực hiện sự lãnh đạo đối với các tổ chức đoàn thể quần chúng bằng Nghị quyết, Chương trình hành động và tổ chức kiểm tra việc thực hiện.
Phân công các đồng chí có trách nhiệm, có năng lực đứng đầu tổ chức đoàn thể, hàng tháng từng đoàn thể báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng vừa qua và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng tới để Chi bộ có sự lãnh đạo kịp thời.

Lãnh đạo về công tác cán bộ và cho ý kiến về nhân sự chủ chốt trong các đoàn thể. Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, Hội nghị cán bộ - viên chức - lao động hằng năm, lãnh đạo Đại hội Công đoàn 5 năm 1 lần.
Các bộ phận đoàn thể báo cáo kết quả công tác của tổ chức mình và kế hoạch hoạt động tháng tới bằng văn bản để Chi bộ duyệt khẳng định tính pháp lý.
Điều 9: Đối với Cấp ủy và chính quyền địa phương.
Cấp ủy xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Cấp ủy và chính quyền địa phương nơi thuộc địa bàn của nhà trường và nơi có Cán bộ, Đảng viên của đơn vị cư trú, để phối hợp công tác và quản lý Cán bộ, Đảng viên. 
CHƯƠNG II
LỀ LỐI LÀM VIỆC
Điều 10: Chế độ sinh họat, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết:
Hằng tháng, Ban Chi ủy họp vào đầu tháng, Chi bộ họp sau cũng vào đầu tháng. Tăng cường kỷ luật Đảng, mọi Đảng viên trong Chi bộ đều phải tham gia sinh hoạt Chi bộ đầy đủ.
Theo định kỳ Chi bộ sơ kết hàng tháng, tổng kết năm và nhiệm kỳ.
Chi bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, thực hiện tổ chức sinh hoạt Đảng, về giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng Đảng viên, việc chấp hành sự phân công của Chi bộ đối với từng cá nhân Đảng viên trong Chi bộ và thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên
Điều 11: Quản lý Đảng viên.
Ban Chi uỷ quản lý Đảng viên về mọi mặt, quan hệ với tổ chức Đảng địa phương nơi ở của Đảng viên, thực hiện chế độ Đảng viên phụ trách và sinh hoạt ở các tổ chức đoàn thể.
Cuối năm, theo kế hoạch của Đảng ủy xã Bình Minh, Chi bộ tổ chức bình xét phân loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên, đề nghị Cấp cấp trên công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh. Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra từng Đảng viên của Chi bộ trong năm.
Từ Ban chi ủy đến các đồng chí Đảng viên phải có thái độ tự phê bình và phê bình đúng đắn với tinh thần xây dựng chống hiện tượng “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ .
Điều 12: Chế độ học tập:
Ban Chi ủy căn cứ vào trình độ của Đảng viên trong Chi bộ, tính chất và tiêu chuẩn cán bộ để quy định chế độ học tập của Đảng viên. Bồi dưỡng đối tượng Đảng, Đảng viên chấp hành triệt để việc học tập, bồi dưỡng chính trị và chuyên môn.  
CHƯƠNG III
NHIỆM VỤ CÚA TỪNG THÀNH VIÊN TRONG CHI BỘ
Điều 13. Đảng viên:     
Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức lối sống của từng đảng viên ở mọi nơi, mọi lúc, ngăn ngừa, đề phòng những tác động tiêu cực từ bên ngoài xã hội. Không ngừng nâng cao trình độ nhận thức cho bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
          Có trách nhiệm tham gia xây dựng quán triệt, phổ biến, truyền đạt các nội dung Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
          Thường xuyên nắm vững tình hình tư tưởng của quần chúng ở nơi công tác, giải thích hoặc phản ánh kịp thời với chi uỷ có trách nhiệm giải quyết. Giúp đỡ quần chúng vào Đảng khi được phân công.
          Bản thân gia đình đảng viên phải gương mẫu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mạnh dạn góp ý phê và tự phê bình trong các buổi sinh hoạt chi bộ, tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt và đóng đảng phí theo quy định.
          Phục tùng sự phân công của chi bộ, tự giác báo cáo kết quả công việc của mình được phân công với đồng chí phụ trách.
          Đảng viên được phân công công tác chính quyền các đoàn thể có trách nhiệm lãnh đạo, cụ thể hoá nghị quyết của chi bộ và tổ chức thực hiện đúng chủ trương, nghị quyết đó. Phối hợp với UBKT cấp trên kiểm tra việc thi hành nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực được phân công.  
Điều 14. Ban Chi ủy:
1. Đồng chí Bí thư.
Phụ trách chung các mặt công tác của chi bộ; chủ trì các hội nghị của chi uỷ và chi bộ; trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, tổ chức và công tác cán bộ và công tác phát triển Đảng viên mới duy trì phấn đấu theo nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chăm lo giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, chi ủy, chuẩn bị nội dung và kết luận các vấn đề đã được hội nghị thảo luận; bảo đảm sinh hoạt của chi bộ và chi ủy đúng nguyên tắc, chế độ, đúng thời gian quy định và trực tiếp là hiệu trưởng nhà trường.
2. Đồng chí Phó Bí thư:
- Phụ trách công tác tổ chức, xây dựng Đảng. Xây dựng và quản lý hồ sơ Chi bộ. Hoàn thiện hồ sơ kết nạp quần chúng vào đảng và chuyển đảng chính thức cho đảng viên.
- Phụ trách công tác khen thưởng, thăm hỏi Đảng viên và thân nhân của các đồng chí Đảng viên.
- Công tác chính quyền: Công tác của các tổ chức đoàn thể (Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn nhà trường, Chi hội chữ thập đỏ).Phụ trách công tác phát triển Đảng viên, công tác nuôi dưỡng, công tác tuyển sinh.
- Giúp đồng chí Bí thư chi bộ nắm tình hình, tư tưởng của Đảng viên của Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Giúp bí thư sơ kết, tổng kết định kỳ các hoạt động. Chịu trách nhiệm tr­ước Chi uỷ, Chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ.
- Định kỳ hàng tháng phải báo cáo với Chi uỷ, Bí thư­ về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực đ­ược phân công phụ trách.
- Thay mặt Chi uỷ chỉ đạo, điều hành các công việc của Chi bộ, tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ triệu tập và ký các văn bản của Chi bộ khi Bí thư­ đi vắng hoặc được uỷ quyền.     
3. Đồng chí Chi ủy viên:
- Thư ký các cuộc họp của Cấp ủy và của Chi bộ.
- Phân công phụ trách: Chịu trách nhiệm trư­ớc Chi uỷ, Chi bộ về công tác tài chính Đảng, thu, nộp, quản  lý và sử dụng Đảng phí của Chi bộ.
- Chịu trách nhiệm trư­ớc Chi bộ, Chi uỷ và Bí thư­ Chi bộ về toàn bộ hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 
- Định kỳ hàng tháng phải báo cáo với Chi uỷ, Bí thư­ về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực đ­ược phân công phụ trách.    
CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15:
Quy chế này đã được đưa ra Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thống nhất và triển khai trong tập thể hội đồng giáo viên.
Trong quá trình thực hiện Cán bộ, Đảng viên kiểm tra và đóng góp, bổ sung, chỉnh sửa xây dựng để Quy chế được hoàn thiện hơn.
Mỗi thành viên trong Chi bộ phải thực hiện nghiêm túc, đúng Quy định trong Quy chế này. Chỉ có tập thể Chi bộ mới có quyền sửa đổi những điều trong Quy chế này./.

 
Nơi nhận:
- TT đảng ủy xã (để b/c)
- Ban chi ủy
- Đảng viên chi bộ
- Lưu VT
T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
Bùi Thị Hoàng Yến

 

Nguồn tin: Chi bộ trường Mầm non Bình Minh II:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

228/KH-MNBMII

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2019- 2020

Thời gian đăng: 23/10/2020

lượt xem: 23 | lượt tải:0

00000

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường mầm non Bình Minh II.Năm học: 2020-2021

Thời gian đăng: 23/10/2020

lượt xem: 23 | lượt tải:0

00000

Thông báo Công khai thông tin về đội ngữ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non. Năm học: 2020-2021

Thời gian đăng: 23/10/2020

lượt xem: 24 | lượt tải:0

0000

Thông báo về các khoản thu năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 23/10/2020

lượt xem: 22 | lượt tải:0

393/PGDĐT

Phòng, chống dịch covid 19 trong tình hình mới

Thời gian đăng: 29/07/2020

lượt xem: 67 | lượt tải:0

94/KH-MNBMII

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 23/10/2020

lượt xem: 21 | lượt tải:0

1187/SGDĐT-VP

TB cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 22/4/2020

Thời gian đăng: 16/04/2020

lượt xem: 122 | lượt tải:0

779-SGDĐT-CTTT

Thông báo HS tiếp tục nghỉ học tới hết ngày 29/3/2020 để phòng chống dịch covid 19.

Thời gian đăng: 13/03/2020

lượt xem: 140 | lượt tải:65

TB 689/SGDĐT-VP

Thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết 15/3/2020

Thời gian đăng: 07/03/2020

lượt xem: 148 | lượt tải:0

SGD

Thông báo HS tiếp tục nghỉ học tới hết ngày 8/3/2020 để phòng chống dịch covid 19.

Thời gian đăng: 28/02/2020

lượt xem: 144 | lượt tải:66
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây